Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Arttırılması Projesi

Proje Yürütücüsü: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi
Proje İştirakçileri: Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM), Buca Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Çınarlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, ENISOLAR Çevre Teknolojileri Enerji ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti
Proje Bütçesi: 275.912 €
AB Payı: %89,98 (248.266 €)

Proje Web Sitesi:
http://www.iqvet-res.org

Projenin Kapsamı: Yenilenebilir enerjilerin kullanımındaki istihdam ihtiyacı, vasıfsız işçiden, AR-GE elemanına uzanan bir işgücü niteliği yelpazesini kapsamaktadır. Bu ihtiyaç, enerji üretim sektörünün yanısıra ekipman imalatı ve pazarlama, proje geliştirme, konstrüksiyon, kurulum, bakım-onarım işlerini de içeren ve birbirleriyle etkileşimli iş aşamalarındaki emek piyasasını etkilemektedir. Bu iş aşamalarının önemli bir kısmında mesleki ve teknik eğitimin kazandırdığı temel niteliklere ilaveten yeni teknolojinin gereksinim duyduğu bilgi ve becerilere sahip insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’nün 2011 yılında yaptığı “Skills and Occupational Needs in Renewable Energy” (Yenilenebilir Enerji’de Mesleki ve Beceri İhtiyaçları) başlıklı çalışmada yenilenebilir enerji sektöründe ihtiyaç duyulan işgücü nitelikleri ve mevcut sorunlar irdelenmektedir. Bu sektörde istihdamı sağlanacak insan kaynağının diğer benzer sektörlere göre daha nitelikli olması gerektiği vurgulanmakta ve farklı ülkelerdeki durumlara atıf yapılmaktadır. Örneğin Almanya’da yenilenebilir enerjilerle ilişkili işlerde çalışan insanların %82’sinin mesleki ve teknik eğitim (TVET) mezunu olduğu, bunların da %40’ının üniversite derecesine sahip olduğu belirtilerek, tüm sanayi sektöründe bu oranların %70 ve %10 mertebesinde olduğu karşılaştırması yapılmaktadır. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji sektörünün (özellikle FV ve biyokütle teknolojileri) emek-yoğun bir yapıya sahip olmasından dolayı istihdam yaratma potansiyelinin kurulu güç başına, sanayi sektörü ve diğer konvansiyonel enerji sektörüne göre daha yüksek olduğu farklı araştırmalarla ortaya konulmaktadır.

İstihdama uygunluğun güçlendirilmesi amacıyla MEB, ÇSGB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, YÖK, DPT, MYK ve İŞKUR işbirliğinde hazırlanan, ilgili sivil toplum örgütleri, işçi, işveren örgütleri, meslek kuruluşları ve sektörün görüşleri alınarak son hali verilen İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı, Temmuz 2010’da yayımlanmıştır. Eylem planı kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör birlikte hareket etmektedir. Eylem planı kapsamında, mesleki ve teknik eğitimin tanıtımını, teşvikini, yaygınlaştırılmasını ve kalitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla dokuz öncelik alanı saptanmıştır:

 • Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’nin oluşturulması,
 • Ulusal meslek standartlarına göre öğretim programlarının güncellenmesi ve uyumlu hale getirilmesi,
 • İşgücü piyasasına ilişkin ihtiyaç analizlerinin düzenli aralıklarla yapılması ve değerlendirilmesi,
 • Mesleki ve teknik eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğiticilerin niteliğinin artırılması ve yeni bir okul yönetim modelinin kurulması,
 • Mesleki eğitim ve öğretim kurum/kuruluşlarının akreditasyonunun gerçekleştirilmesi,
 • Hareketlilik, yeterlilik ve mesleki eğitimle ilgili AB tarafından geliştirilen araçların uygulamasında işbirliği yapılması,
 • İşgücü yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılmasına dönük işbirliğinin güçlendirilmesi,
 • Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdam edilmelerinde ve işyeri kurmalarında gerekli teşvik mekanizmalarının oluşturulması, işyeri açma ile ilgili mevzuat uyumsuzluklarının giderilmesi,
 • Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği ve Mutabakat Belgesi kapsamında işbirliği ortamının geliştirilmesi.

Projenin, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün koordinatörlüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi (proje ortakları), Buca Endüstri Meslek Lisesi, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi ve Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (projenin kamu iştirakçileri) ile bir özel sektör kuruluşunun (Enisolar) iştirakçi olarak katkısı ile yürütülmesi planlanmaktadır. Proje ile gerçekleştirilecek bu işbirliği ile aşağıdaki genel hedeflere ulaşılması beklenmektedir:

 • Emek piyasasındaki ve işsiz teknik personelin istihdam olasılıklarını ve kapasitelerini artırmak,
 • Mesleki ve teknik eğitim profesyonellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknoloji alanlarındaki kapasitelerini artırmak,
 • Çevre ve sürdürülebilirlik açısından toplumsal farkındalığı ve sosyal bilinci artırmak.

Projenin özel hedefleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Meslek Yüksekokulu elektrik, elektronik, makine ve iklimlendirme (ve bunlar ile ilişkili) programlarından mezun olan teknikerlerin, çeşitli yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarında hizmet verebilmesi için ek kurs müfredatları oluşturmak,
 • Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi personelinden 10 - 18 kişilik bir pilot gruba, eğiticilerin eğitimine yönelik formasyon vermek,
 • Eğiticilerin eğitimine yönelik bir müfredat ve el kitapları dâhil eğitim materyali hazırlamak,
 • 4+4+4 zorunlu eğitim pedagojik modeline uygun seçmeli ders müfredat ve materyali hazırlamak.

Projenin Başarı Göstergeleri:

 • İlgili sektör temsilcileri ile birlikte geliştirilen/gözden geçirilen ve uygulanan mesleki eğitim kursu müfredatı, modüler program ve ilgili e-öğrenme materyallerinin sayısı;
 • o 4 ayrı alanda (FV, GI, BG, RZ) PLM eğitimine yönelik 4 pilot kurs müfredatı,
 • Mesleki ve teknik eğitim için geliştirilen ve uygulanan multimedya ve e-öğrenme materyalleri gibi öğrenme araçları;
 • o 4 ayrı alanda (FV, GI, BG, RZ) PLM eğitimine yönelik 4 pilot kurs eğitim ve bunlara ait multimedya materyalleri,
 • Sektörlerde farkındalığı artırmak için özel sektörün işbirliği ile organize edilmiş kapsamlı ve belirli bir takvim halinde ilerleyen farkındalığı artırma etkinliklerinin sayısı;
 • o Düzenlenecek 1 adet kariyer günleri ile özel sektör temsilcileri ve hedef grupların buluşması
 • Mesleki eğitim kurumları, sosyal ortaklar ve özel sektör arasında oluşturulmuş ortaklık protokolünün sayısı;
 • o Proje kapsamında 2 mesleki ve teknik eğitim kurumu ile işbirliği yapılacaktır.
  o 2 sosyal ortak olarak nitelendirilebilecek yerel yönetimler (İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi) ile ortaklık protokolü yapılacaktır.
  o Özel sektörden bir firma ile işbirliği yapılacaktır.
 • Kapasitesi gelişmiş ve programları iyileştirilmiş olan mesleki ve teknik eğitim kurumları sayısı;
 • o Proje kapsamında 2 mesleki ve teknik eğitim kurumunun eğitim kapasitesi iyileştirilmiş ve geliştirilmiş olacaktır.
 • Hizmet içi eğitim alan mesleki ve teknik eğitim öğretmelerinin, usta öğreticilerin, rehberlik öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin sayısı;
 • o 16±5 mesleki ve teknik eğitim öğretmen/okul yöneticisi, usta öğretici, rehberlik öğretmenine pilot VETPRO eğitimi kapsamında kurs düzenlenecektir.
 • Okullarda mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmeti sağlanan öğrencilerin sayısı;
 • o Elektronik, otomotiv, elektrik, iklimlendirme ve otomasyon programlarından üçer öğrenci ve üçer mezundan oluşan 50±10 kişilik bir gruba pilot PLM eğitimleri verilecektir.
  o İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 120±10 kişilik gruba eğitim verilerek, mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık yaratılacak ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

Enstitümüz Hakkında

bb

1978 yılında yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri alanında eğitim vermek ve uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek enstitüdür.

 

 •  Devamı...

 • İletişim

  Ege Üni. Güneş Enerjisi Enstitüsü

  Tel: +90.232.311-1234
  Faks: +90.232.388-6027
  Adres: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü. 35100, Bornova, İzmir
  E-posta: gunesens@mail.ege.edu.tr